PHAM , T. M.; TRAN , D. H.; LÊ , V. K.; VU , D. L. THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 11-16, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1064.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1064. Acesso em: 18 tháng 7. 2024.