NGUYEN , T. T. N.; DAM , T. T.; LE , C. C.; DO , D. T.; VU , D. L. EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 17-21, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1068.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1068. Acesso em: 19 tháng 7. 2024.