TONG , N. T.; PHAM , M. T.; NGUYEN , T. V.; NGO , L. L.; NGUYEN , Q. D. EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 39-45, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1075.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1075. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.