DO , D. K.; NGUYEN , V. T.; DOAN , V. H.; DINH , H. V.; NGO, L. L.; CAO , V. C.; NGO , X. T.; NGUYEN , T. H. VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 60-66, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1078.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1078. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.