LE , V. G.; THIEU , D. H. CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 03, p. 67-72, 2024. DOI: 10.55046/vjrnm.03.1079.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/1079. Acesso em: 13 tháng 4. 2024.