HUỲNH, Q. K. AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA). Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 34-42, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.128.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/128. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.