TS.BS. CUNG VĂN CÔNG. Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 57-64, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.138.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/138. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.