NGUYỄN , T. N. M.; NGUYỄN , X. H.; LƯU , H. N.; NGUYỄN , T. H.; LẠI , T. H.; NGUYỄN , T. T.; NGUYỄN , T. T. T.; NGUYỄN , M. T.; PHẠM , T. L.; QUÁCH , T. H. BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 39, p. 29-34, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.39.186.2020. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/186. Acesso em: 7 tháng 12. 2023.