NGUYEN, N. C.; LÊ, T. L.; ĐOÀN, T. L. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 47, p. 50-56, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.47.286.2022. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/286. Acesso em: 5 tháng 2. 2023.