TÍNH, T. Q. .; CƯƠNG, . . N. N. .; CẢNH, . P. H. .; LINH, . L. T. .; LỆNH, B. V. . ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT CHỤP BẠCH MẠCH TRUNG TÂM SỐ HÓA XÓA NỀN QUA HẠCH BẸN. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 45, p. 11-16, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.45.62.2021. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/62. Acesso em: 24 tháng 6. 2022.