THẮNG, . L. X.; LƯU, . N. K. .; ĐÀN, N. V. .; DŨNG, . N. V. .; THÙY LINH, . T. T. .; VÂN ANH, N. T. . BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA 18FDG-PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 45, p. 17-23, 2022. DOI: 10.55046/vjrnm.45.64.2021. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/64. Acesso em: 24 tháng 6. 2022.