VŨ, T. H.; PHẠM, . M. T.; LÊ , V. K.; TRỊNH, . H. C. GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 4-12, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.915.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/915. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.