VŨ , . Q. T.; NGUYỄN, . Q. D.; NGUYỄN , T. L.; TĂNG, . T. M. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỌC HÚT MÁU TỤ NỘI SỌ TRÊN LỀU TỰ PHÁT DƯỚI ĐỊNH VỊ KHÔNG KHUNG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 13-19, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.916.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/916. Acesso em: 25 tháng 9. 2023.