NGÔ, . T. N. M.; NGUYỄN , T. T. H.; TRẦN , Đức H.; TRỊNH , H. C.; LÊ , V. K. BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 51, p. 88-92, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.51.930.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/930. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.