TRẦN , D. K. V.; VÕ , T. Đức; PHẠM, . N. M. T.; ĐẶNG , Q. V.; NGUYỄN , H. B. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI. Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 4-9, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.957.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/957. Acesso em: 10 tháng 12. 2023.