NGÔ, . Đức Y.; VŨ , . Đăng L.; ĐÀM , T. T.; NGUYỄN, . C. T. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHUỖI XUNG TƯỚI MÁU VÀ CHUỖI XUNG PHỔ TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ 3 TESLA CHẨN ĐOÁN PHÂN BẬC U THẦN KINH ĐỆM . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 47-55, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.964.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/964. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.