NGUYỄN , V. A. VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN . Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, [S. l.], n. 52, p. 92-99, 2023. DOI: 10.55046/vjrnm.52.971.2023. Disponível em: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/971. Acesso em: 24 tháng 5. 2024.