Đổ, Ngọc Cường, Vũ Đằng Nguyễn, Thị Xuân Mai Nguyễn, Hoàng Thuấn Nguyễn, Dũng Tiến Đoàn, Hoàng Ẩn Nguyễn, Quách Trân Trân Phạm, và Trần Như Ngọc Nguyễn. 2024. “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):60-70. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.1024.2024.