Pham , Thi Men, Duc Huy Tran, Van Khang Lê, và Dang Luu Vu. 2023. “THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):11-16. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1064.2023.