Nguyen , Thi Thanh Nhan, Thuy Trang Dam, Chi Cong Le, Dang Tan Do, và Dang Luu Vu. 2023. “ EVALUATION OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA USING THE VIDEO-FLUOROSCOPIC SWALLOWING STUDY IN STROKE PATIENTS ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):17-21. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1068.2023.