Nguyen , Thi Thu Hoai, Thi Vu Dieu Dang, Huu Linh Doan, Thi Bich Dao Luu, Thi Huong Ngo, và Doan Loi Do. 2023. “RIGHT VENTRICULAR FUNCTION ASSESSMENT BY SPECKLE TRACKINGECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS ON REGULAR HEMODIALYSIS WITH PRESERVED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRACTION ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):22-28. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1069.2023.