Tong , Ngoc Tien, Minh Thong Pham, Thi Van Nguyen, Le Lam Ngo, và Quoc Dat Nguyen. 2023. “EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):39-45. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1075.2023.