Nguyen , Van Te. 2023. “99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):46-52. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1076.2023.