Nguyen , Thanh Tam, Dang Luu Vũ, Anh Tuan Tran, Hoang Kien Le, Quang Anh Nguyen, và Cong Tien Nguyen. 2023. “ RECOVERY PROGNOSIS OF ASPECTS IN PATIENTS WITH ACUTE ANTERIOR CIRCULATION CEREBRAL INFARCTION UNDERGOING MECHANICAL THROMBECTOMY ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):53-59. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1077.2023.