Do , Dang Khanh, Van Thi Nguyen, Van Hoan Doan, Hoang Viet Dinh, Le Lam Ngo, Van Chinh Cao, Xuan Thang Ngo, và Thai Hung Nguyen. 2023. “VALUE OF DUAL-ENERGY COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF PRIMARY LUNG CANCER”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Chạp):60-66. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1078.2023.