Le , Van Giao, và Dinh Hung Thieu. 2024. “CASE REPORT: RARE CASE OF PNEUMOCYTOMA”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 03 (Tháng Giêng):67-72. https://doi.org/10.55046/vjrnm.03.1079.2023.