Huỳnh, Quang Khánh. 2022. “AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐỐT NHÂN GIÁP LỚN LÀNH TÍNH BẰNG VI SÓNG (MWA)”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):34-42. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.128.2022.