Nguyễn, Xuân Hiền, Văn Khánh Lê, Duy Trinh Nguyễn, Nguyên Tài Hoàng, và Hoàng Thịnh Nguyễn. 2022. “Báo cáo Ca lâm sàng : Phối hợp chẹn bóng động mạch chậu Trong Và Nút động mạch tử Cung dự phòng xuất huyết ở sản phụ mắc Rau cài răng lược kết hợp Rau tiền đạo”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):65-70. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.134.2022.