Nguyễn, Xuân Hiền, Đức Thăng Hoàng, Duy Trinh Nguyễn, Văn Khánh Lê, và Thị Bích Ngọc Nguyễn. 2022. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT CÓ BÍ TIỂU CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP NÚT MẠCH”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):21-33. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.135.2022.