Hà , Thị Bích Trâm, Văn Phước Lê, và Minh Hoàng Trần. 2022. “VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):23-28. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.184.2020.