Nguyễn , Thị Ngọc Minh, Xuân Hiền Nguyễn, Hồng Nhung Lưu, Thu Hương Nguyễn, Thu Hương Lại, Thanh Thủy Nguyễn, Thi Thu Thảo Nguyễn, Minh Trang Nguyễn, Thùy Linh Phạm, và Thu Hòa Quách. 2022. “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CỦA KỸ THUẬT SINH THIẾT HÚT CHÂN KHÔNG TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG VI VÔI HÓA Ở VÚ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):29-34. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.186.2020.