Trần , Thị Lý, Thị My Lê, Thị Thu Thảo Nguyễn, và Minh Thông Phạm. 2022. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM EU-TIRADS 2017 VÀ ACR-TIRADS 2017 TRONG ĐÁNH GIÁ NHÂN TUYẾN GIÁP”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 39 (Tháng Sáu):48-53. https://doi.org/10.55046/vjrnm.39.201.2020.