Nguyen, Ngoc Cuong, Tuấn Linh Lê, và Tiến Lưu Đoàn. 2022. “CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP MÀNG PHỔI KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 47 (Tháng Sáu):50-56. https://doi.org/10.55046/vjrnm.47.286.2022.