Nguyễn Quang, Toàn, và Thanh Bình Trần. 2023. “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân Ung Thư vòm mũi họng”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 50 (Tháng Ba):4-13. https://doi.org/10.55046/vjrnm.50.613.2023.