Vũ, Trọng Huy, Minh Thông Phạm, Văn Khảng Lê, và Hà Châu Trịnh. 2023. “GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ XÓA NỀN 3.0 TESLA ĐÁNH GIÁ TĂNG SINH MẠCH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN SAU TACE ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):4-12. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.915.2023.