Bùi, Trung Nghĩa, và Duy Huề Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH 256 DÃY TRONG ĐÁNH GIÁ GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THẬN ĐOẠN NGOÀI THẬN Ở NGƯỜI SỐNG HIẾN THẬN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):20-25. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.917.2023.