Bùi , Thị Thanh Tâm, Xuân Thức Nguyễn, Võ Công Nguyên Đỗ, và Bá Hồng Phong Lê. 2023. “THOÁT VỊ NỘI SAU MỔ CẮT ĐOẠN DẠ DÀY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP VÀ TỔNG QUAN Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):62-69. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.925.2023.