Nguyễn , Thành Nam, Thị Thủy Nguyễn, Bùi Khoa Trần, Văn Sơn Nguyễn, và Xuân Chính Lê. 2023. “UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):78-83. https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928.