Tống, Dịu Hường, Lê Thảo Trâm Nguyễn, và Ngọc Vũ Nguyễn. 2023. “TỰ TỐNG XUẤT DỊ VẬT (ĐINH SẮT NHỌN) TỪ PHẾ QUẢN THÙY GIỮA BÊN PHẢI BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):84-87. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.929.2023.