Ngô, Thị Ngọc Minh, Thị Thu Hà Nguyễn, Đức Huy Trần, Hà Châu Trịnh, và Văn Khảng Lê. 2023. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: TĂNG SẢN THỂ NỐT KHU TRÚ GAN SAU HÓA CHẤT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):88-92. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.930.2023.