Nguyễn, Ngọc Tuấn Anh, và Quốc Dũng Nguyễn. 2023. “BÁO CÁO CA BỆNH: SINH THIẾT U PHỔI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 51 (Tháng Sáu):93-97. https://doi.org/10.55046/vjrnm.51.931.2023.