Trần , Doãn Khắc Việt, Tấn Đức Võ, Ngọc Minh Triết Phạm, Quốc Việt Đặng, và Hoàng Bắc Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ CHỤP VÀ NÚT MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU TIÊU HÓA DƯỚI”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Chín):4-9. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.957.2023.