Nguyễn , Vương Anh. 2023. “VAI TRÒ CỦA FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ TIÊN LƯỢNG U PHYLLODES TUYẾN VÚ DI CĂN VÀ HỒI CỨU Y VĂN ”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 52 (Tháng Tám):92-99. https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.971.2023.