Nguyễn , Nhật Quang, Duy Hùng Nguyễn, và Thanh Dũng Lê. 2024. “CA LÂM SÀNG XUNG ĐỘT MẠCH MÁU VỚI THẦN KINH V DO BẤT THƯỜNG PHÁT TRIỂN TĨNH MẠCH: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Điện Quang & Y học hạt nhân Việt Nam, số p.h 54 (Tháng Ba):90-93. https://doi.org/10.55046/vjrnm.54.996.2024.