Trần, Q. L., Dương , Đức H., Nguyễn , . T. T. P. và Lê, . T. D. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 52-59. doi: 10.55046/vjrnm.54.1020.2024.