Đổ, N. C., Nguyễn, V. Đằng, Nguyễn, T. X. M., Nguyễn, H. T., Đoàn, D. T., Nguyễn, H. Ẩn, Phạm, Q. T. T. và Nguyễn, T. N. N. (2024) “GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM DUPLEX TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 60-70. doi: 10.55046/vjrnm.54.1024.2024.