NGUYỄN, ĐẠI H. L., Nguyễn , H. T. T. và Nguyễn , T. T. (2024) “GIÁ TRỊ CẮT LỚP VI TÍNH TRONG KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 32-39. doi: 10.55046/vjrnm.54.1042.2024.