Pham , T. M., Tran , D. H., Lê , V. K. và Vu , D. L. (2023) “THE VALUE OF HIGH-RESOLUTION T2-WEIGHTED MRI TO EVALUATE LOCAL STAGING OF RECTAL CANCER ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (03), tr 11-16. doi: 10.55046/vjrnm.03.1064.2023.