Tong , N. T., Pham , M. T., Nguyen , T. V., Ngo , L. L. và Nguyen , Q. D. (2023) “EVALUATE THE EFFECTS OF CT-GUIDED SPLANCHNIC NERVE NEUROLYSIS IN PAIN CAUSED BY UPPER ABDOMINAL VISCERAL MALIGNANCIES”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (03), tr 39-45. doi: 10.55046/vjrnm.03.1075.2023.