Nguyen , V. T. (2023) “99mTc-MDP MYOCARDIAL SCINTIGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AMYLOID CARDIOMYOPATHY AT FV HOSPITAL, HCM CITY”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (03), tr 46-52. doi: 10.55046/vjrnm.03.1076.2023.